کارخانه نوآوری زاهدان

در فرایند اجرایی کردن این نظریه و تکیه دادن اقتصاد خلاق بر مسند قدیمی کسب و کارهای سنتی در استان به اهمیت شکل گیری قشر خلاق می رسیم، توجه به صنایع خلاق و گسترش آن منجر به شکل گیری قشری تحت عنوان قشر خلاق می گردد که ضامن توسعه پایدار است . قشر خلاق افرادی از جامعه هستند که برایشان برچسب کنشگران عرصه دانش و فرهنگ زده شده است که ضامن شکل گیری و بخش قدرتمند اقتصاد خلاق است.

نمای خارجی

نمای داخلی

کارخانه نوآوری زاهدان با استقرار شرکت های تخصصی خلاق و دانش بنیان می تواند جوانان متخصص و تولیدات بومی را به عنوان سرمایه انسانی گردهم جمع کند و با ایجاد هم افزایی، زمینه های رشد و شکوفایی آنان را فراهم آورد.

 

تجربیات جهانی نیز نشان می دهد که تجمع طیف متنوعی از شرکت ها در کنار هم، هم افزایی های زیادی را می تواند به همراه آورد و ضمن برقراری ارتباط بهتری با جامعه هدف، محصولات و خدمات را با سرعت و کیفیت بیشتری به جامعه عرضه کند.

 Zahedan Innovation Factory

هاب توسعه زیست بوم نوآوری جنوب شرق کشور

 زاهدان،خیابان دانشگاه،جنب پارک علم و فناوری

‌ zahedan.if@gmail.com

Developed by SAAMinc